Nikola Tesla - the Forgotten Genius - probably the greatest genius of all time - Nikola Tesla - Nicola Tesla